Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) chcemy poinformować, że realizacja umowy, którą z Państwem zawarliśmy wiąże się z koniecznością przetworzenia Państwa danych osobowych. Bez wykorzystania Państwa danych osobowych zawarcie i wykonanie umowy nie było możliwe. Aby zapewnić Państwu pełną kontrolę nad sposobem wykorzystania Państwa danych osobowych przekazujemy następujące informacje: Administratorem Państwa danych osobowych jest STALMIT Sp. Jawna; kontakt e-mail: biuro@stalmit.pl;
Administrator przetwarza tylko takie dane osobowe, które Państwo sami przekazaliście i wykorzystuje je jedynie na podstawie i w celu realizacji umowy. Dane Państwa będą przechowywane tak długo jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umowy, w tym tych określonych w przepisach prawa oraz do dochodzenia roszczeń. Następnie dane będą przechowywane w celach archiwalnych. Jedynymi podmiotami, którym dane zostały przekazane w trakcie realizacji umowy były te, które współuczestniczyły w jej wykonywaniu. Podmiotami tymi były:

a. przewoźnicy realizujący na rzecz Państwa usługi transportowe – jeśli byliście/jesteście Państwo dla nas Zleceniodawcą;
b. klienci na rzecz których realizowane były/są usługi transportowe – zlecone Państwu - jeśli byliście/jesteście Państwo dla nas Zleceniobiorcą.

Podmioty powyższe uzyskały dostęp tylko do tych Państwa danych, których przetworzenie przez nie będzie konieczne w celu właściwego wykonania umowy. Jeśli jesteście Państwo podmiotem, z którym nie doszło do zawarcia umowy z STALMIT Sp. Jawna wówczas Państwa dane przechowywane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celach archiwalnych. STALMIT Sp. Jawna gwarantuje każdej osobie, której dane przetwarza prawo dostępu do danych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. Osoba taka może też skorzystać z prawa sprzeciwu, prawa do przeniesienia danych, które będą miały postać elektroniczną oraz prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego.


Dear Customers and Carriers,

fulfilling the obligation to provide information pursuant to Article 13 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88), hereinafter referred to as the GDPR, we would like to inform you that the processing of your data is necessary for the performance of the contract concluded between you and us. The conclusion and performance of the contract would not have been possible without the processing of your data. In order to ensure that you have full control of the ways your personal data are used, we hereby inform you that: The data controller responsible for your personal data is the company STALMIT general partnership e-mail: biuro@stalmit.pl;
the data controller processes only those personal data which you yourselves have provided us with and uses them only on the basis of and for the purpose of the performance of the contract. Your data will be stored as long as it will be necessary to perform all obligations arising from the contract and from relevant provisions of the law, as well as to pursue any claims, if applicable. Subsequently, the data will be stored for archival purposes. The only entities to which the data were transferred in the course of performance of the contract were those entities which participated in that performance, that is,

a. the carriers performing transport services for you – if you are or you were our Customer;
b. the customers for whom the transport services ordered from you were performed – if you are or you were our Contractor.

The above entities were given access only to those data the processing of which was necessary for the proper performance of the contract. If no contract has been concluded between you and STALMIT general partnership then your data are stored pursuant to Article 6.1.f GDPR for archival purposes. STALMIT general partnership guarantees each individual whose data it processes the right to access, rectify, erase, and request restricted use of those data. Such individuals may also exercise their right to object to processing, the right to the portability of data in electronic form, and the right to lodge a complaint with a supervisory authority.

Wykonujemy i montujemy konstrukcje stalowe

Naszym celem jest osiągnięcie wysokiego standardu jakości
i bezpieczeństwa pracy. Potwierdzamy to dążąc do uzyskania certyfikatu dla naszych produktów.

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

„Termomodernizacja jako poprawa efektywności energetycznej firmy STALMIT Murzyła M. Sp. k.”

Ostatnia realizacja

Elektrownia Bełchatów

Akcelator

© 2010 PPHU Stalmit. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie F.H.U. RPNET (optymalizacja stron)